ระบบบริหารเวลาการเข้าออกโรงเรียน ระบบลงเวลา บันทึกเวลานักเรียน D-Time(School)

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

ระบบบริหารเวลาการเข้าออกโรงเรียน

 

ระบบลงเวลา บันทึกเวลา นักเรียน

ระบบทาบบัตร สแกนนิ้ว นักเรียน

Dtime 

 

 • บันทึกเวลา เข้าออก โรงเรียนของนักเรียน
 • คำนวณวันที่มาเรียน มาสาย และขาดเรียน
 • ประยุกต์ใช้กับระบบ  SMS Email เพื่อแจ้งข่าวสาร แจ้งวันหยุด ประกาศผลสอบ หรือนัดหมายอื่นๆ ไปยังผู้ปกครองได้
 • สรุปรายงานในรูปของกราฟได้ 

 

Dtime Child Monitor 
ระบบ บริหารการ เข้า-ออก สำหรับเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล

เป็นระบบบริหารเวลาการเข้าออกโรงเรียน สำหรับเด็กเล็ก มีจุดเด่นตรงที่ สามารถแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กนักเรียนได้ 
ทันที่แตะบัตร อาจจะเป็นรูปของตัวเด็กเอง หรือ ผู้ปกครอง เพื่อการตรวจสอบภาพบุคคล สำหรับเด็กนักเรียน 

สามารถสรุปเพื่อดูสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้ ระบบรองรับทั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และเครื่องทาบบัตร

 

Dtime Library 
เป็นระบบ บริหารเวลาการเข้าออกห้องสมุด

สามารถสรุปสถิติการเข้าใช้ห้องสมุดของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว

ลงเวลา บันทึกสถิติห้องสมุด

บันทึกเวลา เข้าห้องสมุด

รองรับการใช้งาน แบบทาบบัตร ลายนิ้วมือ  หรือ  Barcode (Optional)
ข้อมูลทุกอย่าง สามารถ Export เป็น Excel , pdf , word , txt หรือ print ได้  และ ระบบสามารถรองรับ
การเชื่อมต่อกับประตู แบบที่เป็นบานสวิง หรือประตูสามขา  Turnstile เพื่อป้องกันการเข้าออกของบุคคล ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าออกในเวลาที่กำหนด

Dtime School 
ระบบบันทึกเวลา เข้าออก โรงเรียน 

ลงเวลาเข้าโรงเรียน
เป็นระบบบันทึกเวลาเข้าออก โรงเรียนหรือหอพัก ของนักเรียน เพื่อตรวจสอบการเข้าออกของนักเรียนแต่ละคน 
ว่าเข้าออกโรงเรียนตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ สามารถสรุปออกมาเป็นสถิติได้ เพื่อประโยชน์ แก่ทั้งนักเรียน และอาจารย์ผู้สอน 
อีกทั้งสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองว่าบุตรหลานในความดูแล ได้เข้าออกโรงเรียนจริง ระบบรองรับทั้งเครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ และ เครื่องทาบบัตร

หลักการทำงานของโปรแกรม

เครื่องทาบบัตร ทาบนิ้ว

ความสามารถ ของระบบ

 • รองรับการใช้งานแบบ ทาบบัตร และ /หรือ ลายนิ้วมือ  หรือ Barcode(Optional) ได้
 • ระบบใช้ Technology การโอนถ่ายข้อมูล ด้วยความเร็วสูง สามารถโอนถ่ายรายชื่อนักเรียน พร้อมหมายเลขบัตร  จำนวน   5000 คน ได้ในเวลาไม่เกิน  60 วินาที
 • ทำงานแบบ Client-Server สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายเครื่องพร้อมกัน
 • กำหนดข้อมูลหลัก เช่น รายชื่อนักเรียน   ห้อง กลุ่ม ระดับชั้น รายชื่อครู ประเภทพฤติกรรม
 • กำหนด เงื่อนไขของระบบได้ เช่น วันหยุด เวลาเข้าเรียน เข้าสาย เลิกเรียน ได้
 • สามารถลงเวลาได้ กรณีนักเรียนลืมนำบัตรมา
 • สามารถ กำหนดวันหมดอายุของบัตรได้
 • ข้อมูลนักเรียน สามารถระบุ ชื่อ ห้อง วันเกิด เบอร์ ที่อยู่ รูปภาพ หมายเลขประชาชน วันหมดอายุ ได้
 • ข้อมูลการเข้าออก มีรายละเอียด คือ  วันที่  ชื่อนักเรียน หมายเลขบัตร  ห้องเรียน  จุดลงเวลาที่เข้ามา
 • ระบบรองรับการลาออกของนักเรียน การเลื่อนชั้นเรียน
 • ข้อมูลทุกอย่าง สามารถ Export  เป็น Excel ,pdf ,word,txtหรือ print ได้
 • ระบบสามารถบันทึกเวลาการเข้าออก เก็บไว้ที่ Server ได้ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • สามารถส่ง  Email  แจ้งเตือนการเข้าออก โรงเรียนในแต่ละวันของนักเรียน แต่ละคนได้
 • ระบบสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับประตูแบบที่เป็น บานสวิง หรือประตู สามขา Turnstile เพื่อป้องกันการเข้าออกของบุคคล ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าออกในเวลาที่กำหนด
 • ระบบรองรับการส่งข้อความข่าวสาร (SMS) ต่างๆ ไปยังกลุ่ม ข่าวสาร (SMS) ที่ตั้งไว้ได้
 • ระบบสามารถตรวจสอบ  SMS คงเหลือได้
 • ใช้ร่วมกับฐานข้อมูล  SQL Server Express Edition  (Free Edition)
 • สามารถสรุปสถิติการ มาเรียน มาสาย ขาดเรียน โดยแยก รายบุคคล รายห้อง  รายชั้นเรียน และ ทั้งโรงเรียนได้ โดย สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้

สามารถดูสถานะ เช่น สถานะทั้งหมด  ,มาเรียนทั้งหมด , มาเรียนปกติ , มาเรียนสาย , ขาดเรียน , นักเรียนกลับบ้านแล้ว ,นักเรียน กลับบ้านก่อนเวลา ,นักเรียนกลับบ้านปกติ

ตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรม D-Time(School)

โปรแกรมบันทึกเวลา

เวลาเข้าออกโรงเรียน

รายงานการเข้าออก

สรุป ขาด ลา มา สาย

บันทึกบุคคล

สถิติการเข้าออก กราฟ

ตัวอย่างการติดตั้งจริง / การใช้งาน
D-Time(School) ระบบบริหารเวลาการเข้าออกโรงเรียน

ทดสอบเครื่องก่อนตกแต่งเครื่องให้สวยงาม


การใช้เครื่องจริงในโรงเรียน

 

Facebook